Põhikooli eksamikorralduse erisused 2019/2020 õppeaastal

Экзаменов в основной школе в этом году не будет, но для тех, кто хочет сдать экзамен по эстонскому языку как второму и получить свидетельство о владении языком на уровень В1, будет создана такая возможность. Для окончания основной школы годовые оценки ученика должны быть как минимум "удовлетворительно" или "зачет". 

Õpilastele, kelle õppekeel ei ole eesti keel, kes õpivad keelekümblusklassis ning kellele ei ole väljastatud eesti keele B1, B2 ja/või C1 tasemetunnistust, luuakse võimalus sooritada vabatahtlikult B1 taseme eksamiga ühitatud eesti keele kui teise keele lõpueksam.

B1 taseme eksamiga ühitatud eesti keele kui teise keele lõpueksam toimub 8.-10. juunil 2020 ning seda korraldab SA Innove  koostöös üldhariduskoolidega.

Eesti keele kui teise keele põhikooli lõpueksami sooritamine ei ole sel kevadel põhikooli lõpetamise tingimus, st eksami sooritamine on vabatahtlik, kuid soovituslik. 

 

Eksami tulemused 

SA Innove teatab põhikooli eesti keele kui teise keele B1- eksami tulemused õpilasele hiljemalt 30 päeva pärast eksami toimumist. Eksam loetakse toimunuks pärast seda, kui on toimunud kõik eksami osad.

Eesti keele teise keelena eksami edukal sooritamisel väljastab SA Innove eesti keele B1-taseme tunnistuse. Tunnistus väljastatakse juhul, kui õpilane on saanud vähemalt 60% maksimaalsest tulemusest, kusjuures ühegi osaoskuse tulemus ei tohi olla 0 punkti.

 

Allikas: https://www.hm.ee/et ja https://www.innove.ee/