9.10.19

TAPA VENE PÕHIKOOLI 2019/2020 ÕA ÜLDTÖÖPLAAN

 

Missioon:

Tapa Vene Põhikool on keelekümbluskool.

Kõik töötajad loovad tingimused  õpilaste mitmekülgseks arenguks, mis toetavad soovi õppida ning annavad kindlustunde ja koolirõõmu.

Visioon:

Koolis valitseb üksteist toetav õhkkond, mis soodustab positiivse ellusuhtumise ja elutervete väärtuste kujunemist ning aitab noortel ühiskonnas toime tulla. 

Põhiväärtused: 

Turvalisus ja koolirõõm – loome toetava ja julgustava õhkkonna koolis, õpilase ja õpetaja vahel on sõbralikud suhted, nad tulevad kooli rõõmuga. 

Ühtekuuluvus ja meeskonnatöö – arvestame üksteisega, hindame meeskonnatööd, loome mõnusa koostöökeskkonna.

Lugupidamine enese ja kaasinimeste vastu – hoolime üksteisest ja suhtume lugupidavalt kaaslastesse; mõistame, et inimesed on erinevad ning erinevus rikastab keskkonda.

Rahvakultuuri traditsioonide hoidmine – hoiame eesti ja slaavi rahvakultuuri ning  traditsioone. Suhtleme väärikalt ja lugupidavalt. 

 

ÜLESANDED JA TEGEVUSED LÄHTUDES KOOLI ÕPPEKAVAST JA  ARENGUKAVA TEGEVUSKAVAST

1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

 

Aeg

Ülesanded ja tegevused

Vastutav ja kaasatud

Õppeaasta

Töötajate kaasamine kooli juhtimisse

 • Õppenõukogu koosolekud
 • Töökoosolekud, infotunnid 
 • Kooli dokumentide ülevaatamine ja vajadusel täiendamine
 • Kooli arengukava analüüs ja uuendamine

direktor õppealajuhataja

Õppeaasta

Personali arendamine

 • Erinevate tööalaste koolituste läbiviimine
 • Personalivajaduse hindamine
 • Õpetajatega koostöövestluste läbiviimine
 • Õpetajate vahelise koostöö arendamine
 • Ühisürituste läbiviimine
 • Kolleegi tundide külastamine
 • Töötajate tunnustamine

direktor õppealajuhataja

Juuni-sept.

Kooli 2020.a eelarve projekti koostamine

 • Eelarve analüüs, uue aasta kulutuste prognoos

direktor

Sept. Okt.

Kooli põhitegevuse ja tugitegevuste auditeerimine

 • Sisekontrolli plaani koostamine,  kinnitamine ja läbiviimine
 • Riskianalüüsi läbiviimine ja analüüs

direktor õppealajuhataja maj.juh.

Märts-mai

Huvigruppide rahulolu uuringute läbiviimine ja kogutud informatsiooni põhjal koostöö korrigeerimine

 • Töörahulolu küsitluse läbiviimine ja tagasiside (õpetajad, õpilased, lapsevanemad, koolitöötajad)

direktor

Õppeaasta

Kooli positiivse maine hoidmine

 • Koolitöö kajastamine meedias  
 • Koolitöö kajastamine kodulehel
 • Avatud uste päevade läbiviimine
 • Koostöö teiste koolide esindajatega
 •  

direktor õppealajuhataja

 

2. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

 

Aeg

Ülesanded ja tegevused

Vastutav ja kaasatud

Õppeaasta

Lapsevanemate kaasamine

 • Arenguvestlused õpilaste ja vanematega
 • Info edastamine kooli kodulehel, e-kooli kaudu
 • Lahtiste uste päevade korraldamine 
 • Lastevanemate üldkoosolek ja klassikoosolekud
 • Koosolekud tulevastele esimese klassi lapsevanematele
 • Koostöö hoolekoguga

direktor õppealajuhataja klassijuhatajad

Õppeaasta

Koostöö õpilasesindusega

 • Õpilasesinduse tegevuse kavandamine ja korraldamine 
 • Osavõtt õpilasesinduse koosolekutest
 • Õpilasesinduse liikmete koolitamine
 • Õpilasesinduse töö analüüsimine
 • Õpilaste suunamine huviringidesse
 • Tervisearendavate projektide läbiviimine 

direktor huvijuht

Õppeaasta

Koostöö

 • lasteadadega „Vikerkaar" ja „Pisipõnn"
 • valla koolidega
 • teiste huvigruppidega (vallavalitsus, valla kultuuriasutused, raamatukogu, muuseum, Rajaleidja, Päästeamet, ettevõtted, HTM, Innove, jm)

direktor õppealajuhataja

 

3. ÕPPENÕUKOGU TÖÖ

 

Aeg

Ülesanded ja tegevused

Vastutav

29. nov.

neljapäev

Õppenõukogu koosolek nr 1

 • Õppenõukogu sekretäri valimine
 • I trimestri õppeedukuse analüüs

direktor

12. märts neljapäev

Õppenõukogu koosolek nr 2

 • Eelmise õppenõukogu aruanne otsuste täitmise kohta
 • II trimestri õppetulemuste analüüs 
 • Info üleminekueksamite kohta

direktor

5. juuni

reede

Õppenõukogu koosolek nr 3

 • Eelmise õppenõukogu aruanne otsuste täitmise kohta
 • III trimestri õppetulemuste analüüs
 • Üleminekuklasside lõpetamine, järgmisesse klassi üleviimine
 • Täiendava õppetöö määramine

direktor

19. juuni

reede

Õppenõukogu koosolek nr 4

 • Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
 • Põhikooli lõpetanud õpilase tunnustamise otsustamine
 • Üleminekuklasside lõpetamine täiendava õppetöö alusel

direktor

28. aug.

reede

Õppenõukogu koosolek nr 5

 • Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
 • 2020/2021. õa põhieesmärgid, kooli üldtööplaani kinnitamine

direktor

 

 

 

4. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ

 

Aeg

Ülesanded ja tegevused

Vastutav ja kaasatud

Õppeaasta

Erinevate õppeainete lõimingu tõhustamine

 • Ainealased üritused 
 • Lahtised tunnid LAK-õppekuu raames
 • Projektid 
 • Loovtööde  koostamine ja kaitsmine

Õppealajuhataja õpetajad huvijuht

Õppeaasta

Õpilaste individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses

 • LÕK ja IÕK-de koostamine 
 • Hev-õpilaste arengu  jälgimine, vaatluskaartide avamine
 • Uute töövormide ja meetodite otsimine andekate  õpilaste arendamiseks

Õppealajuhataja õpetajad

Õppeaasta

Projektid

 • Loodus- ja keskkonnahariduse projektid
 • Projekt Minu Riik
 • Keeleõpet toetavad projektid (lõimumisprojektid)

Õppealajuhataja

õpetajad

Õppeaasta

 • Aineolümpiaadid, konkursid
 • Koolisisesed, maakondlikud ja vabariiklikud, rahvusvahelised võistlused
 • Ainenädalate läbiviimine

Õppealajuhataja õpetajad

 

 • Koolisisesed üritused: kontserdid, aktused, konkursid, spordi ja matkapäevad

Huvijuht õpetajad

 

Teadmiste kontroll

 • Tasemetööd, üleminekueksamid, lõpueksamid

Õppealajuhataja õpetajad

 

Eesti keele õppimise tõhustamine

 • Arendada lõimitud aine- ja keeleõpet ning keelekümblusprogrammi 
 • Keelekümblusklasside avamine
 • Eesti keeles ürituste läbiviimine
 • Loovtööde koostamine  eesti keeles
 • Keeleõpet toetavates projektides osalemine
 • Eestikeelsesse keskkonda õppekäikude korraldamine

Terviseedendamine

 • Tervist edendavad üritused
 • Kasvatustegevuses turvalist koolikeskkonda käsitlevate teemade osakaalu suurendamine läbi õppetundide ja klassivälise tegevuse
 • Spordiüritused

Liiklusalased kavandatud tegevused

 • Tundides liikluskasvatuse teemade läbimine (läbiva teema „Tervis ja ohutus" raames)
 • Maanteeameti poolt pakutavad koolitused
 • 4. klassi jalgrattakoolitus
 • Koostöö politsei-ja piirivalveametiga (loengud, koolitused, jt.)

 

5. FINANTS-, MAJANDUS-, TURVALISUSE JA INFOTEHNOLOOGILISE TEGEVUSE  JUHTIMINE

 

 • Kooli eelarve koostamine, juhtimine
 • Investeeringute kava koostamine 2020. a 
 • Kooli põhivara inventuuri läbiviimine
 • Klasside ja kooliruumide ettevalmistamine õppetööks
 • Videovalvesüsteemide täiustamine
 • Tuleohutusalase evakuatsiooni õppus
 • Turvalisuse seire ja riskianalüüsi teostamine
 • Ohutust ja turvalisust puudutavate koolituste läbiviimine
 • IKT vahendite (info- ja kommunikatsiooni) uuendamine
 • Õppekirjanduse tellimise vajaduste ja võimaluste analüüs
 • Õppekirjanduse soetamine
 • Veebipõhiste õppevahendite ja IKT vahendite soetamine 
 • Projektide kavandamine, juhtimine
Toimetaja: TRIIN LIUKONEN