1.02.21

TAPA VENE PÕHIKOOLI 2020/2021. ÕA ÜLDTÖÖPLAAN

 

Läbi arutatud ja heaks kiidetud õppenõukogu koosolekul

Kooli üldtööplaan on koostatud lähtuvalt kooli arengukavast ja õppekavast ning 2019/2020. õa töö analüüsist.

 

ÜLESANDED JA TEGEVUSED LÄHTUDES KOOLI ÕPPEKAVAST JA  ARENGUKAVA TEGEVUSKAVAST

1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

 Kool on hästi juhitud, kõik kooli töötajad on kaasatud otsustusprotsessi ning osalevad arendustegevuses, toimib kaasav juhtimine.

Aeg

Ülesanded ja tegevused

Vastutav ja kaasatud

Õppeaasta

Töötajate kaasamine kooli juhtimisse

 • Õppenõukogu koosolekud
 • Töökoosolekud, infotunnid 
 • Kooli dokumentide redigeerimine vastavalt seadusandlusele
 • Põhidokumentide uuendamine
 • Täiendada kooli õppekava vastavalt muutuvatele vajadustele.

direktor õppealajuhataja

Õppeaasta

Personali arendamine

 • Erinevate tööalaste koolituste läbiviimine
 • Personalivajaduse hindamine
 • Õpetajatega koostöövestluste läbiviimine
 • Õpetajate vahelise koostöö arendamine
 • Ühisürituste läbiviimine
 • Kolleegi tundide külastamine
 • Töötajate tunnustamine

direktor õppealajuhataja

Juuni-sept.

Kooli 2021.a eelarve projekti koostamine

 • Eelarve analüüs, uue aasta kulutuste prognoos

direktor

Sept. Okt.

Kooli põhitegevuse ja tugitegevuste auditeerimine

 • Sisekontrolli plaani koostamine,  kinnitamine ja läbiviimine
 • Riskianalüüsi läbiviimine ja analüüs

direktor õppealajuhataja maj.juh.

Märts-mai

Huvigruppide rahulolu uuringute läbiviimine ja kogutud informatsiooni põhjal koostöö korrigeerimine

 • Töörahulolu küsitluse läbiviimine ja tagasiside (õpetajad, õpilased, lapsevanemad, koolitöötajad)

direktor

Õppeaasta

Kooli positiivse maine hoidmine

 • Koolitöö kajastamine meedias  
 • Koolitöö kajastamine kodulehel
 • Avatud uste päevade läbiviimine
 • Koostöö teiste koolide esindajatega

 

direktor õppealajuhataja

 2. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

 Koostöö huvigruppidega aitab kaasa koolipere igakülgsele arengule ja tegevusele.

Aeg

Ülesanded ja tegevused

Vastutav ja kaasatud

Õppeaasta

Lapsevanemate kaasamine

 • Arenguvestluste läbiviimine
 • Info edastamine kooli kodulehel, e-kool, e-mail
 • Lahtiste uste päevade korraldamine 
 • Lastevanemate üldkoosolek ja klassikoosolekud
 • Koosolekud 1. klassi tulevate laste vanematele
 • Koostöö hoolekoguga

direktor õppealajuhataja klassijuhatajad

Õppeaasta

Koostöö õpilasesindusega

 • Õpilasesinduse juhendamine ja koostöö
 • Tervisearendavate projektide läbiviimine 

direktor huvijuht

Õppeaasta

Koostöö

 • lastead Vikerkaare ja Pisipõnn"
 • valla koolid
 • eelkool
 • teised huvigrupid (vallavalitsus, valla kultuuriasutused, raamatukogu, muuseum, Rajaleidja, Päästeamet, ettevõtted, HTM, Innove, jm)

direktor õppealajuhataja

 3. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ

Koolis on loodud kõigile  õpilastele soodsad ja toetavad tingimused arenguks ja eneseteostuseks, mis aitavad kaasa põhikoolilõpetaja õpingute jätkamist ja elus hakkama saamiseks.

Aeg

Ülesanded ja tegevused

Vastutav ja kaasatud

Õppeaasta

Erinevate õppeainete lõimingu tõhustamine

 • Ainealased üritused 
 • LAK-õppekuu üritused
 • Projektid 
 • Loovtööde  koostamine ja kaitsmine
 • Digipädevuste arendamine

Õppealajuhataja õpetajad huvijuht

Õppeaasta

Õpilaste individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses

 • LÕK ja IÕK koostamine 
 • HEV-õpilaste arengu  jälgimine, vaatluskaartide avamine
 • Uute töövormide ja meetodite kasutamine  õpilaste arendamiseks

Õppealajuhataja õpetajad

Õppeaasta

Projektid

 • Loodus- ja keskkonnahariduse projektid
 • Projekt Minu Riik
 • Keeleõpet toetavad projektid (lõimumisprojektid)

Õppealajuhataja

õpetajad

Õppeaasta

 • Aineolümpiaadid, konkursid
 • Koolisisesed, maakondlikud ja vabariiklikud, rahvusvahelised võistlused
 • Ainenädalad

Õppealajuhataja õpetajad

 

 • Koolisisesed üritused: kontserdid, aktused, konkursid, spordi ja matkapäevad

Huvijuht õpetajad

 

Teadmiste kontroll

 • Tasemetööd, üleminekueksamid, lõpueksamid

Õppealajuhataja õpetajad

 

Eesti keele õppimise tõhustamine

 • Lõimitud aine- ja keeleõppe ning keelekümblusprogrammi arendamine
 • Keelekümblusklasside avamine
 • Eesti keeles ürituste läbiviimine
 • Eesti keeles loovtööde koostamine 
 • Keeleõpet toetavates projektides osalemine
 • Eestikeelsesse keskkonda õppekäikude korraldamine

Terviseedendamine

 • Tervist edendavad üritused
 • Kasvatustegevuses turvalist koolikeskkonda käsitlevate teemade osakaalu suurendamine läbi õppetundide ja klassivälise tegevuse
 • Spordiüritused

Liiklusalased kavandatud tegevused

 • Tundides liikluskasvatuse teemade läbimine (läbiva teema „Tervis ja ohutus" raames)
 • Maanteeameti poolt pakutavad koolitused
 • 4. klassi jalgrattakoolitus
 • Koostöö politsei-ja piirivalveametiga (loengud, koolitused, jt.)

 

4. FINANTS-, MAJANDUS-, TURVALISUSE JA INFOTEHNOLOOGILISE TEGEVUSE  JUHTIMINE

Kool on säästlik ning vaimselt ja füüsiliselt turvaline koolikeskkond, kus on tagatud ajakohased õpi- ja töötingimused. Ressursside kasutamine on põhjendatud ja kaalutletud.

 • Kooli eelarve koostamine, juhtimine
 • Kooli põhivara inventuuri läbiviimine
 • Videovalvesüsteemide täiustamine
 • Tuleohutusalase evakuatsiooni õppus
 • Turvalisuse seire ja riskianalüüsi teostamine
 • Ohutust ja turvalisust puudutavate koolituste läbiviimine
 • IKT vahendite (info- ja kommunikatsiooni) uuendamine

 

 

5. ÕPPENÕUKOGU TÖÖ

 

Aeg

Ülesanded ja tegevused

Vastutav

November

Õppenõukogu koosolek nr 1

 • Õppenõukogu sekretäri valimine
 • I trimestri õppeedukuse analüüs

direktor

Märts

Õppenõukogu koosolek nr 2

 • II trimestri õppetulemuste analüüs 

direktor

Juuni

Õppenõukogu koosolek nr 3

 • Otsustab õpilase järgmisesse klassi üleviimise ja täiendavale õppetööle jätmise.

direktor

Juuni

Õppenõukogu koosolek nr 4

 • Otsustab põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise.
 • Otsustab õpilase tunnustamise kiituskirjaga põhikooli lõputunnistusel.

direktor

August

Õppenõukogu koosolek nr 5

 • Arutab läbi kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemused ja teeb kooli juhtkonnale ettepanekuid kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.
 • Kinnitab kooli üldtööplaani 2021/2022. õppeaastaks.

direktor

Korralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja kutsutud isikutele hiljemalt üks nädal enne korralise koosoleku toimumist. Õppenõukogu erakorralise koosoleku aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja kutsutud isikutele võimalusel hiljemalt kolm tööpäeva enne erakorralise koosoleku toimumist.

Toimetaja: TRIIN LIUKONEN