13.11.20

KINNITATUD

käskkirjaga 03.september 2012 nr 1-2/11Ü

muudetud käskkirjaga 01. september 2015 nr 1-2/7

muudetud ja kinnitatud käskkirjaga 12.09.2018 TVPK 1-1/18/23

täiendatud käskkirjaga 13.11.2020 TVPK 1-1/20/9

 

 

TAPA VENE PÕHIKOOLI PÄEVAKAVA

 

 1. ÜLDSÄTTED

 

 1. Kooli päevakava kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste, nagu pikapäevarühmas, õpiabirühmades ja huviringides korraldavate tegevuste järjestust ja ajalist kestust.

 

 1. Koolimaja on avatud kell 7.30-21.00.

 

 1. Õppetunnid algavad kell 8.00.

 

 1. Õppetunni kestvuseks on 45 minutit.

 

 1. Söögivahetunni pikkuseks on 20 minutit ja söömine toimub kolmandal ja neljandal vahetunnil.

 

 

 1. ÕPPETUNDIDE JA VAHETUNDIDE AJAD

 

2.1. Tunnid toimuvad järgmistel kellaaegadel:

1. 8.00 – 8. 45

2. 8.55 – 9.40

3. 9.50 – 10.35

söövad 1. - 4. klass

 1. 10.55 – 11.40

söövad 5. - 9. klass

 1. 12.00 – 12.45
 2. 12.55 – 13.40
 3. 13.50 – 14.35
 4. 14.45 – 15.30

 

2.2. Pärast õppetundide lõppu toimuvad:

 • huviringid vastavalt töögraafikule
 • konsultatsioonid, järeleaitamistunnid
 • klassiõhtud*
 • koolipeod*
 • ühisüritused*

 

* toimuvad kooli juhtkonnaga kooskõlastatult

 

Klassiõhtud ja koolipeod peavad olema lõppenud kell 22.00 va erijuhud, milleks on taotletud eriluba.

2.3. Päevakava distantsõppe korral

 • Osalise distantsõppe korral on õppetöö vastavalt eriplaanile klasside kaupa. Õppetöö viiakse osalisele distantsõppele juhtumipõhiselt.
 • Täieliku distantsõppe korral on kõik klassid distantsõppel. Õppetöö korraldamisel lähtume kehtivast tunniplaanist ja kellaaegadest.
 • Distantsõppe ajal ei toimu huviringe, pikapäevatunde, õpiabitunde, ettevalmistusklassi tunde.
 • Ürituste korraldamisel peetakse kinni hajutamise põhimõttest, tuulutatakse ruume jm. Suuri üritusi ei korraldata.

 

 1. PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖ

 

 1. Pikapäevarühmade töö toimub vastavalt pikapäevarühmade päevakavale:
 • esmaspäev 5.- 6. tund
 • teisipäev 6. tund
 • kolmapäev 5.- 6. tund
 • neljapäev 6. tund
 • reede 5. tund
  1. Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ja pedagoogilist juhendamist koduste ülesannete lahendamisel.

 

 1. Pikapäevarühmas  osalevad 1.- 4. klassi õpilased.

 

 1. Kooli direktor kinnitab lapsevanema poolt esitatud taotluse alusel pikapäevarühma nimekirja üheks õppeaastaks oma käskkirjaga.

 

 1. Õppeaasta kestel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja direktori käskkirjaga lapsevanema (eestkostja) taotluse alusel.

 

 

 1. PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUS

 

 1. Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö kuude kaupa ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab õpetaja e-koolis.

 

 1. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub õpetaja kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning lastevanemate (eestkostjate) ja õpilaste põhjendatud soovidest.

 

 1. Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga).
Toimetaja: TRIIN LIUKONEN