30.01.19

TAPA VENE PÕHIKOOLI PÄEVAKAVA

 1. ÜLDSÄTTED
 2. 1. Kooli päevakava kajastab õppetegevuste ning kooli õppekava toetavate õppekavaväliste tegevuste, nagu pikapäevarühmas, õpiabirühmades ja huviringides korraldavate tegevuste järjestust ja ajalist kestust.
 3. 2 Koolimaja on avatud kell 7.30-21.00.
 4. 3 Õppetunnid algavad kell 8.00.
 5. 4 Õppetunni kestvuseks on 45 minutit.
 6. 5 Söögivahetunni pikkuseks on 20 minutit ja söömine toimub kolmandal ja neljandal vahetunnil.

 

 1. ÕPPETUNDIDE JA VAHETUNDIDE AJAD

2.1. Tunnid toimuvad järgmistel kellaaegadel:

1. 8.00 – 8. 45

2. 8.55 – 9.40

3. 9.50 – 10.35

söövad 1. - 4. klass

 1. 10.55 – 11.40

söövad 5. - 9. klass

 1. 12.00 – 12.45
 2. 12.55 – 13.40
 3. 13.50 – 14.35
 4. 14.45 – 15.30

 

2.2. Pärast õppetundide lõppu toimuvad:

 • huviringid vastavalt töögraafikule
 • konsultatsioonid, järeleaitamistunnid
 • klassiõhtud*
 • koolipeod*
 • ühisüritused*

 

* toimuvad kooli juhtkonnaga kooskõlastatult

Klassiõhtud ja koolipeod peavad olema lõppenud kell 22.00 va erijuhud, milleks on taotletud eriluba.

 

 1. PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖ
 2. 1. Pikapäevarühmade töö toimub vastavalt pikapäevarühmade päevakavale:
 • esmaspäev 5.-6. tund
 • teisipäev 6. tund
 • kolmapäev 5.-6. tund
 • neljapäev 6. tund
 • reede 5. tund
 •  
 • 3.2. Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelvalvet õppetööst vaba aja sisustamisel ja pedagoogilist juhendamist koduste ülesannete lahendamisel.
 1. 3 .Pikapäevarühmas  osalevad 1.-4. klassi õpilased.
 2. 4. Kooli direktor kinnitab lapsevanema poolt esitatud taotluse alusel pikapäevarühma nimekirja üheks õppeaastaks oma käskkirjaga.
 3. 5. Õppeaasta kestel arvatakse õpilane pikapäevarühmast välja direktori käskkirjaga lapsevanema (eestkostja) taotluse alusel.

 

 1. PIKAPÄEVARÜHMA TÖÖKORRALDUS
 2. 1.Pikapäevarühma õpetaja planeerib pikapäevarühma töö kuude kaupa ja tagab pikapäevarühma päevakava täitmise. Pikapäevarühma kasvatustöö arvestust peab õpetaja e-koolis.
 3. 2. Pikapäevarühma töö planeerimisel ja korraldamisel juhindub õpetaja kooli õppe- ja kasvatustegevuse üldistest eesmärkidest, pikapäevarühma õpilaste vanuselistest ja individuaalsetest iseärasustest, nende kodustest tingimustest ning lastevanemate (eestkostjate) ja õpilaste põhjendatud soovidest.
 4. 3. Pikapäevarühma õpilased võivad pikapäevarühmast lahkuda õpetaja teadmisel ja loal, kui on eelnev kokkulepe lapsevanemaga (eestkostjaga).

 

Kinnitatud käskkirjaga TVPK 1-1/18/23 12.09.2018

Toimetaja: TRIIN LIUKONEN