Õppenõukogu

9.01.20

Tapa Vene Põhikooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

Seadusandlus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord"

 

Õppenõukogu ülesanded:

·         Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

 

·         Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas ja see on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas õppenõukogu esimees või aseesimees. Õppeaasta esimesel koosolekul valib õppenõukogu oma liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri.

 

·         Õppenõukogu korralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele hiljemalt üks nädal enne korralise koosoleku toimumist.

 

·         Õppenõukogu erakorralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele võimalusel hiljemalt kolm tööpäeva enne erakorralise koosoleku toimumist.

 

·         Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta avalikustatakse kooli veebilehel.

Tapa Vene Põhikooli uueks asjaajamisperioodiks alates 01. augustist 2018 on kalendriaasta. 

Tapa Vene Põhikooli 2019 aasta korralised õppenõukogu koosolekud:

Õppenõukogu koosolek nr 1 21.02.2019

Õppenõukogu koosolek nr 2 15.03.2019

Õppenõukogu koosolek nr 3 07.05.2019

Õppenõukogu koosolek nr 4 06.06.2019

Õppenõukogu koosolek nr 5 21.06.2019

Õppenõukogu koosolek nr 6 30.08.2019

Õppenõukogu koosolek nr 7 28.11.2019

 

Tapa Vene Põhikooli 2020 aasta korralised õppenõukogu koosolekud:

Õppenõukogu koosolek nr 1 __.02.2020

Õppenõukogu koosolek nr 2 __.03.2020

Õppenõukogu koosolek nr 3 __.05.2020

Õppenõukogu koosolek nr 4 __.06.2020

Õppenõukogu koosolek nr 5 __.06.2020

Õppenõukogu koosolek nr 6 31.08.2020

 

Tapa Vene Põhikooli õppenõukogu koosolekud:

Nr

Õppenõukogu toimumise aeg

Õppenõukogu tegevus

Päevakava

Protokolli number

Otsuse nr

1

21.02.2019

(erakorraline)

 1. Õpilase ajutise õppes osalemise keelu arutamine (otsus nr 1)

Protokoll nr 1

Otsus 1

 

2

15.03.2019

(korraline)

 1. Õppenõukogu nr 1 aruanne otsuste täitmise kohta
 2. II trimesti õppetöö kokkuvõtted
 3. Põhikooli lõpueksamite kinnitamine
 4. Üleminekueksamid
 5. Loovtööde kaitsmine
 6. Õpetajate puhkus – vaba aeg 2019/2020 õa
 7. Info

Protokoll nr 2

 

3

07.05.2019

 1. Sisehindamise aruande ja arengukava arutelu 2020-2025

Protokoll nr 3

 

4

06.06.2019

(korraline)

 1. Õppenõukogu nr 2 aruanne otsuste täitmise kohta
 2. III trimestri õppetulemuste analüüs
 3. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine
 4. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 5. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga
 6. Õpilase klassikursuse kordama jätmise otsustamine
 7. Info

Protokoll nr 4

Otsused 2, 3, 4, 5

 

5

21.06.2019 (korraline)

1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine pärast täiendavat õppetööd.

2. Põhikooli lõpetamise otsustamine ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.

Protokoll nr 5

Otsused 6, 7

 

6

30.08.2019

(korraline)

 1. Kokkuvõte pärast täiendavat õppetööd, õpilase klassikursuse kordama jätmise otsustamine
 2. Kodukorra täiendused
 3. Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.

Protokoll nr 6

Otsus 8

7

28.11.2019

1.Üldtöödplaanni kinnitamine

2. I trimestri kokkuvõtted

3. IÕK

4. Eksamid ja tasemetööd

5. Loovtööde kinnitamine

6. Töökorralduse reeglid

7. Info: 

Protokoll nr 7