« Tagasi

Alates 11. jaanuarist jätkub õppetöö kontaktõppega.

COVID-19 leviku tõkestamise ennetusmeetmed Tapa Keelekümbluskoolis

 • Koolimajas on tagatud käte hügieeniks desinfitseerimisvahendid peamiste sissepääsude läheduses ja koridorides.
 • Koolimajas on võimalik käsi pesta sooja vee ja seebiga. Pesemiskohad on varustatud käte hügieeni plakatitega.
 • Koolimajas toimib ventilatsioon ja ruumide regulaarne tuulutamine.
 • Märgkoristus ja puutepindade puhastamine toimub kogu koolipäeva jooksul.
 • Kooli töötajatele on soovi korral tagatud isikukaitsevahenditena ühekordsed maskid ja kummikindad.
 • Koolimajas on vahetusjalatsite kasutamine kohustuslik.
 • Ürituste korraldamisel peetakse kinni hajutamise põhimõttest, tuulutatakse ruume jm.
 • Kõrvalised isikud (isikud, kes ei ole asutuse personal või õpilased) kooskõlastavad asutuses viibimise või kohtumise õpetajaga või asutuse juhiga.
 • Lapsevanem teatab klassijuhatajale välisriigist saabunud õpilasest.
 • Kooli töötajatel on õigus saata haigusnähtudega laps koju.
 • Haigustunnustega töötajad ja lapsed püsivad kodus.
 • Koolil on õigus teha muudatusi õppetöö korraldamisel, vajadusel korraldatakse integreeritud-, distants-, õues-, projekt- vm õppevormi.
 • Kui haridusasutuses tuvastatakse koroonaviiruse juhtub, tegutsetakse vastavalt Terviseameti nõuetele.
 • Teabevahetuseks kasutatakse kokkulepitud teavitamise kanaleid (e-kool, kooli koduleht, kooli FB leht).
 • Kool peab kinni Terviseameti ja HTM-i soovitustest. 

 

Меры по предотвращению распространения COVID-19 

 • Дезинфицирующие средства для гигиены рук предоставляются в школьном здании возле главных входов и в коридорах.

  • В здании школы можно мыть руки теплой водой с мылом. В туалетных комнатах есть плакаты о гигиене рук.

  • В школьном здании имеется вентиляция и регулярная вентиляция помещений.

  • Влажная уборка и чистка сенсорных поверхностей проводится в течение всего учебного дня.

  • Одноразовые маски и резиновые перчатки предоставляются в качестве средств индивидуальной защиты для персонала школы при желании.

  • В здании школы обязательно использование сменной обуви.

  • При организации мероприятий соблюдается принцип разгона, проветриваются помещения и т. д.

  • Посторонние лица (лица, не являющиеся сотрудниками или учениками учреждения) согласовывают свое пребывание в учреждении или встречу с учителями или руководителем учреждения.

  • Родитель уведомляет классного руководителя о приехавшем из-за границы ученике.

  • Персонал школы имеет право отправить домой ребенка с симптомами.

  • Работники с симптомами остаются дома.

  • Школа имеет право вносить изменения в организацию обучения, при необходимости организуется комплексное, дистанционное, выездное, проектное или иное обучение.

  • При обнаружении коронавируса в образовательном учреждении соблюдаются требования Департамента здоровья.

  • Для обмена информацией используются согласованные информационные каналы (электронная школа, школьный веб-сайт, школьный веб-сайт FB).

  • Школа следует рекомендациям Департамента здравоохранения и Министерства образования и науки.