30.01.19

TAPA VENE PÕHIKOOLI 2018/2019 ÕA ÜLDTÖÖPLAAN

Tapa Vene Põhikool on kaasaegne haridust andev õppeasutus, kus töötavad kvalifitseeritud ja pühendunud inimesed, kes on motiveeritud töötama kooli eesmärkide saavutamise nimel. Missioon:

Kooli eesmärgid on: kujundada positiivset suhtumist keelekümblusesse; rõhutada keelteoskuse kasulikkust; luua õppijate vajadustele vastav ja valikuid võimaldav õppekava ja õppekorraldus ning turvaline ja kaasaegne õppekeskkond.

Visioon:

Tapa vene põhikool arendab õpilasi mitmekülgselt, hoiab ja väärtustab õpilaste emakeelt ja kultuuri ning tagab alates algkoolist õpilaste sujuva ja järjepideva ettevalmistuse eestikeelseks õppeks.

Põhiväärtused:

Turvalisus ja koolirõõm Ühtekuuluvus ja meeskonnatöö Lugupidamine enese ja kaasinimeste vastu Rahvakultuuri traditsioonide hoidmine

Arenduse põhisuunad:

1. Õppe- ja kasvatusprotsessi efektiivsuse tõstmine digipädevuse arengut toetava õpetamise ja kaasaegsete tehnoloogiate kasutamise abil.

2. Kooli õppekava läbivate teemade realiseerimine erinevate projektide kaudu.

3. Õpilaste arengut toetava ja turvalise õpikeskkonna loomine.

4. Õpilaste erinevuste arvestamine õppe- ja kasvatusprotsessis.

5. HEV õpilaste õppekorraldust toetavate arendustegevuste kavandamine.

6. Keelekümblusklasside arendamine, integreeritud keeleõpetuse arendamine.

7. Eesti keeles õpetatavate ainete kvaliteedi tagamine.

8. Aktiivne osalemine erinevates projektides.

9. Koostöö kooli piirkonna lasteaedadega, valla teiste koolidega.

10. Koolirõõmu tagamine läbi koolikeskkonna.

11. Kooli põhiväärtuste loomine läbi igapäevase tegevuse.

ÜLESANDED JA TEGEVUSED LÄHTUDES KOOLI ÕPPEKAVAST JA ARENGUKAVA TEGEVUSKAVAST

1. EESTVEDAMINE JA JUHTIMINE

 

Aeg

Ülesanded ja tegevused

Vastutav ja kaasatud

Õppeaasta

Töötajate kaasamine kooli juhtimisse

 • ÕN koosolekute kavandamine ja korraldamine.
 • Töökoosolekud, infominutid 
 • Kooli dokumentide ülevaatamine ja vajadusel täiendamine
 • Kooli arengukava analüüs ja uuendamine

Direktor õppealajuhataja

Õppeaasta

Personali arendamine

 • Koolitused
 • Personalivajaduse hindamine
 • Õpetajatega koostöövestlused
 • Õpetajate vaheline koostöö
 • Ühisüritused
 • Kolleegi tundide külastamine

Direktor õppealajuhataja

Juuni-sept.

Kooli 2019.a eelarve projekti koostamine

 • Eelarve analüüs, uue aasta kulutuste prognoos

Direktor

Sept. Okt.

Kooli põhitegevuse ja tugitegevuste auditeerimine

 • Sisekontrolli plaani koostamine,  kinnitamine ja läbiviimine
 • Riskianalüüsi läbiviimine ja analüüs

Direktor õppealajuhataja maj.juh.

Märts-mai

Huvigruppide rahulolu uuringute läbiviimine ja kogutud informatsiooni põhjal koostöö korrigeerimine

 • Töörahulolu küsitluse läbiviimine ja tagasiside (õpetajad, õpilased, lapsevanemad, koolitöötajad)

Direktor

Õppeaasta

Kooli positiivse maine hoidmine

 • Kooli öö meedias kajastamine 
 • Koolitöö kajastamine kodulehel
 • Avatud uste päevade läbiviimine
 • Teiste koolide esindajate vastuvõtt

Direktor õppealajuhataja

 

2. KOOSTÖÖ HUVIGRUPPIDEGA

 

Aeg

Ülesanded ja tegevused

Vastutav ja kaasatud

Õppeaasta

Lapsevanemate kaasamine

 • Arenguvestlused õpilaste ja vanematega
 • Kooli koduleht, e-kool
 • Lahtiste uste päevad 
 • Lastevanemate üldkoosolek ja klassikoosolekud
 • Koosolekud eelkooliealiste lapsevanematele
 • Koostöö hoolekoguga

Direktor õppealajuhataja klassijuhatajad

Õppeaasta

Koostöö õpilasesindusega

 • Õpilasesinduse tegevuse kavandamine ja korraldamine 
 • Osavõtt ÕE koosolekutest
 • Õpilasesinduse liikmete koolitamine
 • Õpilasesinduse töö analüüsimine
 • Õpilaste suunamine huviringidesse
 • Tervisearendavate projektide läbiviimine 

Direktor huvijuht

Õppeaasta

Koostöö

 • lasteadadega „Vikerkaar" ja „Pisipõnn"
 • teiste valla koolidega
 • teiste huvigruppidega (vallavalitsus, valla kultuuriasutused, raamatukogu, muuseum, Rajaleidja, Päästeamet, ettevõtted, HTM, Innove, jm)

Direktor õppealajuhataja

 

3. ÕPPENÕUKOGU TÖÖ

 

Aeg

Ülesanded ja tegevused

Vastutav

28.nov.

(kolmap.)

Õppenõukogu koosolek nr 6

 • Õppenõukogu sekretäri valimine
 • I trimestri õppeedukuse analüüs

Direktor

20.veebr.

(kolmap.)

Õppenõukogu koosolek nr 1

 • Eelmise õppenõukogu aruanne otsuste täitmise kohta
 • II trimestri õppetulemuste analüüs 
 • Info üleminekueksamite kohta

Direktor

5.juuni

(kolmap.)

Õppenõukogu koosolek nr 2

 • Eelmise õppenõukogu aruanne otsuste täitmise kohta
 • III trimestri õppetulemuste analüüs
 • Üleminekuklasside lõpetamine, järgmisesse klassi üleviimine
 • Täiendava õppetöö määramine

Direktor

20.juuni

(neljap.)

Õppenõukogu koosolek nr 3

 • Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine
 • Põhikooli lõpetanud õpilase tunnustamise otsustamine tunnustamine kiituskirjaga
 • Üleminekuklasside lõpetamine täiendava õppetöö alusel

direktor

29.aug.

(neljap.)

Õppenõukogu koosolek nr 4

 • Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
 • 2019/2020. õa põhieesmärgid, kooli üldtööplaani kinnitamine

Direktor

 

 

 

4. ÕPPE- JA KASVATUSTÖÖ

 

Aeg

Ülesanded ja tegevused

Vastutav ja kaasatud

Õppeaasta

Erinevate õppeainete lõimingu tõhustamine

 • Ainealased üritused 
 • Lahtised tunnid LAK-õppekuu raames
 • Projektid 
 • Loovtööde  koostamine ja kaitsmine

Õppealajuhataja õpetajad huvijuht

Õppeaasta

Õpilaste individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses

 • LÕK ja IÕK-de koostamine 
 • HEV-õpilaste arengu  jälgimine, vaatluskaartide avamine
 • Uute töövormide ja meetodite otsimine andekate  õpilaste arendamiseks

Õppealajuhataja õpetajad

Õppeaasta

Projektid

 • Loodus- ja keskkonnahariduse projektid
 • Projekt Minu Riik
 • Keeleõpet toetavad projektid (lõimumisprojektid)

Õppealajuhataja

õpetajad

Õppeaasta

 • Aineolümpiaadid, konkursid
 • Koolisisesed, maakondlikud ja vabariiklikud, rahvusvahelised võistlused
 • Ainenädalate läbiviimine

Õppealajuhataja õpetajad

 

 • Koolisisesed üritused: kontserdid, aktused, konkursid, spordi ja matkapäevad

Huvijuht õpetajad

 

Teadmiste kontroll

 • Tasemetööd, üleminekueksamid, lõpueksamid

Õppealajuhataja õpetajad

 

Eesti keele õppimise tõhustamine

 • Arendada ja toetada lõimitud aine- ja keeleõpet ning keelekümblusprogrammi 
 • Alates1. klassist eestikeelse õppekava rakendamine ( 50%eesti k./50%-vene k., keelekümblusklass)
 • Keelekümblusklasside avamine
 • Võimaldada eesti keele õpetajatele ja eesti keeles oma õppeainet õpetavatele õpetajatele täiendusõpet sh LAK-õppe metoodika vallas ja keelekümbluse ümberõppel
 • Koolis korraldada  üritusi  eesti keeles
 • Loovtööde koostamine ka eesti keeles
 • Keeleõpet toetavates projektides osalemine
 • Eestikeelsesse keskkonda õppekäikude korraldamine

Terviseedendamine

 • Tervist edendavad üritused
 • Kasvatustegevuses turvalist koolikeskkonda käsitlevate teemade osakaalu suurendamine läbi õppetundide ja klassivälise tegevuse
 • Spordiüritused

Liiklusalased kavandatud tegevused

 • Tundides liikluskasvatuse teemade läbimine (läbiva teema „Tervis ja ohutus" raames)
 • Maanteeameti poolt pakutavad koolitused
 • 4. klassi jalgrattakoolitus
 • Koostöö politsei-ja piirivalveametiga (loengud, koolitused, jt.)

5. FINANTS-, MAJANDUS-, TURVALISUSE JA IT TEGEVUSE JUHTIMINE

● Kooli eelarve läbirääkimised koolipidajaga

● Investeeringute kava koostamine 2019. a

● Kooli põhivara inventuuri läbiviimine

● Klasside ja kooliruumide ettevalmistamine õppetööks

● Videovalvesüsteemine täiustamine

● Tuleohutusalase evakuatsiooni õppus

● Turvalisuse seire ja riskianalüüsi teostamine

● Ohutust ja turvalisust puudutavate koolituste läbiviimine

● IKT vahendite (info- ja kommunikatsiooni) uuendamine

● Õppekirjanduse tellimise vajaduste ja võimaluste analüüs

● Õppekirjanduse soetamine

● Veebipõhiste õppevahendite ja IKT vahendite soetamine

● Projektide kavandamine, juhtimine

 

Üldtööplaan on kinnitatud Tapa Vene Põhikooli õppenõukogu koosolekul 31.08.2018. Õppenõukogu otsus 06.09.2018 TVPK 1-6.1/18/11

Toimetaja: TRIIN LIUKONEN