Õppenõukogu

28.03.19

Tapa Vene Põhikooli õppenõukogu ülesanded ja töökord

Seadusandlus: Haridus- ja teadusministri 23.08.2010. a määrus nr 44 „Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord"

 

Õppenõukogu ülesanded:

·         Koolil on õppenõukogu, mille ülesandeks on oma pädevuse piires õppe ja kasvatuse analüüsimine ja hindamine ning õppe- ja kasvatusalaste otsuste tegemine.

 

·         Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas ja see on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa vähemalt kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas õppenõukogu esimees või aseesimees. Õppeaasta esimesel koosolekul valib õppenõukogu oma liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri.

 

·         Õppenõukogu korralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele hiljemalt üks nädal enne korralise koosoleku toimumist.

 

·         Õppenõukogu erakorralise koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele võimalusel hiljemalt kolm tööpäeva enne erakorralise koosoleku toimumist.

 

·         Informatsioon õppenõukogu koosolekute toimumise kohta avalikustatakse kooli veebilehel.

 

Tapa Vene Põhikooli 2017/2018 õppeaasta korralised õppenõukogu koosolekud:

Õppenõukogu koosolek nr 1 30.11.2017

Õppenõukogu koosolek nr 2 22.02.2018

Õnnenõukogu koosolek nr 3 05.06.2018

Õppenõukogu koosolek nr 4 15.06.2018

Õppenõukogu koosolek nr 5 31.08.2018

 

Tapa Vene Põhikooli uueks asjaajamisperioodiks alates 01. augustist 2018 on kalendriaasta. 

 

Tapa Vene Põhikooli 2018/2019 õppeaasta korralised õppenõukogu koosolekud:

Õppenõukogu koosolek nr 6 28.11.2018

Õppenõukogu koosolek nr 1 20.02.2019

Õppenõukogu koosolek nr 2 05.06.2019

Õppenõukogu koosolek nr 3 20.06.2019

Õppenõukogu koosolek nr 4 29.08.2019

Tapa Vene Põhikooli õppenõukogu koosolekud

Nr

Õppenõukogu toimumise aeg

Õppenõukogu tegevus

Päevakava

Protokolli number

Otsuse nr

1

31.08.2018

(korraline)

 1. Arvamuse avaldamine seoses õpilase klassikursuse kordama jätmise suhtes.
 2. Tapa Vene Põhikooli 2018/2019 üldtööplaani kinnitamine (otsus nr 11).
 3. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste arutamine.
 4. Kooli põhimääruse läbiarutamine ja arvamuse andmine kooli põhimääruse ning selle muudatuste kohta
 5. Info

Protokoll nr 5

Otsus 11

Otsus leitav Tapa Vene Põhikooli dokumendiregistrist Delta

TVPK 1-6.1/18.11

2

28.11.2018

(korraline)

1. Õppenõukogu sekretäri ja protokollija valimine (otsus nr 12)

2. I trimestri õppekasvatustöö kokkuvõte

3. HEV õpilaste edasijõudmine ja tagasiside

4. Loovtööde kinnitamine

5. Info

Protokoll nr 6

Otsus 12

TVPK 1-6.1/18/12

Õppenõukogu poolt vastu võetud otsused on avalikud ning asjast huvitatud isikul on õigus nendega koolis tutvuda (pöörduda kooli sekretäri poole)

3

12.12.2018

(erakorraline)

 1. Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu arutamine (otsus nr 13)

Protokoll nr 7

Otsus 13

TVPK 1-6.1/18/13

Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine

4

21.02.2019

(erakorraline)

 1. Õpilase ajutise õppes osalemise keelu arutamine (otsus nr 1)

Protokoll nr 1

Otsus 1

TVPK 1-6.1/19/1

Õpilasele ajutise õppes osalemise keelu rakendamine

2

15.03.2019

(korraline)

 1. Õppenõukogu nr 1 aruanne otsuste täitmise kohta
 2. II trimesti õppetöö kokkuvõtted
 3. Põhikooli lõpueksamite kinnitamine
 4. Üleminekueksamid
 5. Loovtööde kaitsmine
 6. Õpetajate puhkus – vaba aeg 2019/2020 õs
 7. Info

Protokoll nr 2

 

3

05.06.2019

(korraline)

 1. Õppenõukogu nr 2 aruanne otsuste täitmise kohta
 2. III trimestri õppetulemuste analüüs
 3. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine
 4. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmise otsustamine
 5. Õpilaste tunnustamise otsustamine kiituskirjaga
 6. Õpilase klassikursuse kordama jätmise otsustamine
 7. Info

Protokoll nr 3

Otsused 2, 3, 4, 5

 

4

20.06.2019 (korraline)

1. Õpilaste järgmisesse klassi üleviimise otsustamine pärast täiendavat õppetööd.

2. Põhikooli lõpetamise otsustamine ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.

3. Põhikooli lõpetanud õpilase tunnustamise otsustamine kiituskirjaga

Protokoll nr 4

Otsused 6, 7, 8

 

5

29.08.2019

(korraline)

 1. Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks
 2. 2019/2020. õa põhieesmärgid, kooli üldtööplaani kinnitamine

Protokoll nr 5

Otsus 9